Trivsel och gemensamma ytor

Ett omfattande arbete är nedlagt på att ge området en enhetlig och trevlig karaktär. Alla boende kan hjälpas åt för att bevara trivseln och exteriören.

Tänk på dina grannar
Viss hänsyn behövs i ett bostadsområde där många ska leva och samsas. Dämpa därför ljudet från exempelvis TV och radio framförallt tidigt på morgonen, sent på kvällen och under natten. Tänk också på grannarna om du har gäster hemma, spelar instrument, spelar musik eller borrar. Tänk på att om ni har fönster eller balkongdörr öppen så kan störning upplevas.
Trivselregler gäller dygnet runt men är extra angelägna att följa vardagar 22-07 och helger 23-07.   

Om du ska ha fest, prata med dina grannar och anslå gärna en lapp i entrén. Förståelsen är oftast större om man vet om att det kan ske störande ljud. Men en lapp betyder inte att det är fritt fram att störa hur högt och länge som helst. Tänk på att om ni har fönster eller balkongdörr mot gården öppen så kan störning upplevas i de andra två husen. Upplever du störning så skall du i första hand påtala detta för din granne, om det inte hjälper skall styrelsen kontaktas.

Husdjur
Du som är ägare till husdjur är ansvarig för att dina grannar inte blir störda. Att rasta sitt djur på vår gård är inte tillåtet, låt inte din hund/katt kissa på lampor, stolpar, gräsmatta, möbler, fasaden eller dylikt. Avföring skall alltid plockas upp. Hund ska alltid vara kopplad inom föreningens fastighet, detta gäller i trappor, hiss, garage och loftgångar men även på gården och gräsmattan på baksidan mot nybygget. Om du störs av en grannes husdjur – exempelvis om en hund skäller på nätterna eller en katt/hund förorenar – kontakta i första hand djurägaren. I andra hand vänder du dig till styrelsen.

Mata inte fåglar
Tänk på att inte lägga ut mat till fåglar på balkongen eller fönsterblecket. Fåglarna är vackra att se på, men tyvärr skräpar de ner en hel del. De tappar även mat, som sedan lockar råttor och möss till huset.

Trapphus
Parkera inte barnvagnar eller cyklar i trapphuset eftersom detta kan försvåra utrymning och förhindra framkomlighet.

Levande balkong och uteplats 
För att göra balkongen eller uteplatsen lite extra trevlig är det många som vill sätta upp ett balkongskydd eller en markis. Om du vill sätta upp en markis ska den passa till huset och du behöver godkännande av bostadsrättsföreningens styrelse. Styrelsen har tillsammans med arkitekten tagit fram kulör och utformning på markiser i din förening. Din styrelse har beslutat att följa arkitektens val av markiser och balkonginklädnad:

Fabrikat: Docril 
Färg: 041

Tala med din styrelse som kan ge dig råd och anvisningar vart det är förberett för infästning av markisen. Anlita en behörig montör. 

För att glasa in en balkong/uteplatser i markplan krävs styrelsens godkännande samt bygglov.

Vill du sätta upp blomlådor gör du det på insidan av balkongen. Vädra kläder eller hänga tvätt kan man göra på balkongen, men inte piska eller skaka mattor då dammet kan flyga in i någon annans lägenhet. Många människor är allergiker eller astmatiker och får kraftiga besvär av rök. Undvik därför att röka och på din balkong eller uteplats eftersom röken kan sugas in i lägenheten ovanför.

För att minska risken för fuktangrepp på fasaden är det viktigt att snöröja på balkongen/terrassen närmast fasaden. Detta gäller speciellt för Dig som har balkong eller terrass utan tak. Enligt föreningens stadgar ska Bostadsrättshavaren på egen bekostnad hålla lägenheten jämte tillhörande utrymmen i gott skick. Detta gäller även marken, balkongen, terrassen och uteplatsen på gårdsbjälklag, om sådan ingår i upplåtelsen.

Grillning
Det är tillåtet att grilla på balkong och uteplats. Grillning får ske med el- och gasolgrill. Det är inte tillåtet att använda kolgrill. På inglasade balkonger får man grilla endast med elgrill. Det är absolut förbjudet att förvara gasoltuber och andra explosiva ämnen på inglasade balkonger, i lägenheten och i förrådsutrymmen. Ta alltid hänsyn så att du inte stör din granne. Det är inte tillåtet att grilla på innergården.

Bostadsrättsföreningens markansvar
Din bostadsrättsförening ansvarar för gårdsytor, gångvägar och övrig mark genom en gemensamhetsanläggning. 

Snöröjning och sandning
Gemensamhetsanläggningen ansvarar för att gemensamma kör- och gångytor inom fastighetsgränsen snöröjs i sin helhet medan Brf Kvibergs Esplanad ansvarar för snöröjning vid egna entréer till trapphus samt miljöhus. Detta är viktigt för att få jämna tjällyftningar och för att undvika skador på beläggningar. Snön får inte läggas upp på planteringsytor och saltning bör undvikas då det skadar betong och växter. På våren bör sandupptagning genom maskinborstning och manuell sopning av asfalt och plattytor utföras. 

Planteringsytor, träd och växter
För det allmänna intrycket av området, är det viktigt att planteringsytorna alltid ser välvårdade ut. Även ytor täckta av grus måste hållas efter regel­bundet så att gruset inte sprids till angränsande ytor. Gemensamhetsanläggningen ansvarar för gemensamma planteringsytor i sin helhet så som planteringar, gräs, träd och växter medan Brf Kvibergs Esplanad ansvarar för planteringsytor i direkt ansluting till fasaderna dvs. runt uteplatser och entréer. 

Utvändiga vatten- och avloppsanläggningar
Dagvattenledningar och brunnar kontrolleras av gemensamhetsanläggningen. Vatten- och spillvattenledningar kräver normalt ingen skötsel, men en årlig kontroll av brunnslock är lämpligt.

Gemensamhetsanläggning
Att sköta om sitt bostadsområde är det bästa sättet att trivas och att öka bostadens värde. Vissa delar av området nyttjas av flera fastigheter, varför en gemensamhetsanläggning måste inrättas.

Inrättningen sker vid en lantmäteriförrättning och gemensamhets­anläggningen kan omfatta exempelvis kör- och gångytor, belysning, grönytor, vatten- och avlopps­anläggningar, lekplatser, parkerings­platser och garage. Förvaltningen av dessa anläggningar sker enligt reglerna i lagen om förvaltning av samfälligheter och kan antingen ske genom delägar­förvaltning eller föreningsförvaltning. Förvaltas anläggningarna direkt av fastighetsägarna, dvs genom delägarförvaltning, måste dessa vara eniga om varje beslut som rör anläggningen.

Samfällighetsförening
Om många fastigheter är delägare i den gemensamma anläggningen förvaltas den med fördel av en samfällighetsförening. Detta sker bland annat genom att stadgar antas, styrelse och revisorer utses och föreningsstämma anordnas. Samfällighetsföreningen är en egen juridisk person vars medlemmar utgörs av ägarna till de deltagande fastigheterna. Vid det första mötet antar delägarna samfällighetsföreningens stadgar. Normalt sker detta med utgångspunkt från de normalstadgar som Lantmäteriet tagit fram. Stadgarna utgör ett regelverk som bland annat klarlägger föreningens och styrelsen uppgifter, fondering till underhålls- och förnyelsefond och hur föreningsstämman ska gå till. Ändring av stadgarna kan bara ske vid en föreningsstämma.

Brf Kvibergs Esplanad kommer bli ansluten till en samfällighetsförening upprättad för grönyotrna mellan enklaverna i Kvibergsstaden. 

Stämma och styrelse
Stämman är samfällighetsföreningens beslutande organ. Vid stämman deltar utsedda representanter från bostadsrättsföreningen. Normalt hålls stämman en gång per år, men extrastämma kan anordnas om särskilt behov uppstår. Protokoll ska föras över de beslut som fattas på stämman.

Samfällighetsföreningens styrelse, som utses vid stämman, är föreningens verkställande organ. Styrelsen har till uppgift att se till att befintlig anläggning förvaltas enligt anläggningsbeslutet, att föreningsstämma kommer till stånd och att föreningen i övrigt följer stadgar och stämmobeslut i överensstämmelse med lagstiftningen.

Ansvarsområden
Samfällighetsföreningen har ansvar för underhåll av gemensamhetsanläggningen och beslutar om omfattningen av underhållet.

Snöröjning och sandning
Samfällighetsföreningen ansvarar för att kör- och gångytor inom området snöröjs och sandas.

Grönytor
Samfällighetsföreningen ansvarar för skötseln av grönytor så som planteringar, gräs, träd och växter. Även grusytor måste hållas efter regelbundet. 

Vatten- och avloppsanläggningar
Dagvattenledningar och brunnar ska kontrolleras av samfällighetsföreningen. Vatten- och spillvattenledningar kräver normalt ingen skötsel, men en årlig kontroll och rensning av brunnar är lämplig.